Přihlásit
header 1000 kapital

Benefit krize: zvýšení efektivnosti

Společnost Roland Berger Strategy Consultants zveřejnila ve spolupráci s asociací EFMA novou studii v oblasti retailového bankovnictví pod názvem „Benefit krize: zvýšení efektivnosti“. Studie vznikla na základě rozhovorů s více než 60 členy představenstev bank napříč 12 zeměmi regionu střední a východní Evropy včetně České republiky. Cílem studie bylo podat jasný a ucelený pohled na změny, které retailové banky realizovaly ve svých obchodních a operativních modelech, aby se vyrovnaly se ztíženými tržními podmínkami plynoucích z poslední finanční krize.

* Tuzemský bankovní trh si stále drží pozici jednoho z nejatraktivnějších trhů regionu
* S průměrnou roční návratností kapitálu mezi lety 2008 a 2013 okolo 20 %, byl krizí zasažen ale méně vážně než ostatní země regionu
* Mezi lety 2008 a 2014 bankéři ve střední a východní Evropě snižovali náklady na marketing, zaměstnance i pobočkovou síť
* V následujícím období banky počítají spíše s prorůstovým navýšením nákladů a to radikálně v oblasti IT a marketingu. Takový plán indikuje, že se banky začínají přeorientovávat zpět na předkrizový absolutní růst výnosů
* IT, primárně v podobě digitalizace procesů a koncových služeb, například mobilního bankovnictví, se pro banky stává kriticky důležitou pákou
* Další růst přinese především segment bohatých klientů a malých firem či podnikatelů

Manažeři bank se shodují, že finanční krize těžce zasáhla bankovní sektor ve střední a východní Evropě. Existují však značné regionální rozdíly: zatímco sub-region „střední Evropy“, kam se v rámci studie řadí Maďarsko, Rumunsko a Slovinsko, v roce 2013 vykázal jako jediný negativní návratnost kapitálu téměř -3%, sub-region „severní střední Evropy“, kam se v rámci studie řadí Česká republika, Polsko a Slovensko, vykázal nejvyšší návratnost v regionu a to téměř 15%. „Český bankovní trh s průměrnou roční návratností kapitálu mezi lety 2008 a 2013 okolo 20 %, byl krizí zasažen ale méně vážně než ostatní země regionu. Tuzemský bankovní trh si stále drží pozici jednoho z nejatraktivnějších trhů regionu,“ uvedl Jan Bureš, expert na finanční služby společnosti Roland Berger Strategy Consultants.

Do roku 2008 banky napříč regionem řídily návratnost kapitálu primárně růstem výnosů. V důsledku zhoršených tržních podmínek, které negativně ovlivnily potenciál růstu výnosů a také vzhledem k zvyšujícím se regulatorním požadavkům na objem kapitálu mezi lety 2008 a 2014, se banky přeorientovaly na přizpůsobení nákladové báze reálnému tržnímu potenciálu. České banky přistoupily k optimalizaci nákladové báze spíše selektivně i díky tomu, že dlouhodobě hospodaří v mezinárodním porovnání spíše úsporně.Mezi lety 2008 a 2014 bankéři v regionu snižovali náklady primárně v oblasti marketingu a to o téměř -11 %, stejně jako v oblasti nákladů na zaměstnance téměř o -8% a nákladů na pobočkovou síť o -4 %. Banky umožnily navýšení nákladů jen v případě jedné položky, a to IT, o necelé 1%. IT, primárně v podobě digitalizace procesů a koncových služeb, například mobilního bankovnictví, se pro banky stává kriticky důležitou pákou. Banky, investicí do IT, reflektují rostoucí klientské požadavky na rychlost procesů a přístupnost služeb elektronickými kanály, stejně jako zvyšující se konkurenční tlak na banky, například ze strany telekomunikačních firem. „Do budoucna banky počítají spíše s prorůstovým navýšením nákladů a to radikálně v oblasti IT a marketingu. Takový plán indikuje, že se banky začínají přeorientovávat zpět na předkrizový absolutní růst výnosů,“ dodává Jan Bureš. Ze studie vyplývá, že v rámci sektoru bankovních služeb v regionu došlo spíše ke snížení počtu zaměstnanců. Zároveň je zřetelná změna koncentrace zaměstnanců mezi jednotlivými kanály: zatímco největší personální škrty proběhly v pobočkové síti o téměř -5 %, v přímým kanálech, tedy například v kontaktním centru, banky naopak navyšovaly počty zaměstnanců o přibližně +7%. Tato skutečnost jen podtrhuje trend v retailovém bankovnictví, tedy rozvoj tzv. multikanálové obsluhy. Navíc je zřejmé, že bankéři navyšovali kapacity v oddělení řízení a hodnocení rizik o více než +8 %, což je v souladu s očekáváním vzhledem ke zvýšenému úvěrovému riziku souvisejícím s krizí. Bankéři v České republice přistoupili ke snižování stavů zaměstnanců spíše konzervativně – zaměřili se primárně na redukce v podpůrných funkcích na centrálách, bez většího zásahu do distribučních kanálů.

Bankéři v regionu se shodují, že není nad dlouhodobé udržování zdravé úrovně nákladů. Jednorázové programy redukce nákladů s krátkodobým horizontem mají totiž tendenci podkopávat výkonnost bank ve střednědobém horizontu. I z toho důvodu se bankéři shodují, že je nezbytné, aby se management bank konzistentně a udržitelně nákladové bázi věnoval. Tento trend je podržen skutečností, že bankéři čím dál častěji zavádějí a pravidelně sledují ukazatele výkonnosti bank v oblasti nákladové disciplíny.Optimalizace nákladů ale není jedinou oblastí, na kterou se bankéři v regionu zaměřili v období mezi 2008 a 2014. Před rokem 2008 byly banky organizované primárně kolem produktových sil. To způsobovalo například nedostatečné pochopení klientských potřeb a nejednotnou kvalitu obsluhy napříč kanály. Z pohovorů s členy představenstev je zřejmé, že již v roce 2014 se pozornost bank přesouvá od produktů směrem ke kanálům a klientovi. Tento posun je umožněn mimo jiné rozvojem technologií pro přímé kanály stejně jako pochopení metodiky práce s klientskými daty. Bankéři se shodují, že do roku 2020 budou banky organizované kolem klienta a jeho potřeb sdružených do segmentů. Je tedy možné mimo jiné očekávat výrazné zjednodušení a standardizace produktové nabídky.

Mezi lety 2008 a 2013 se členové představenstev v regionu zaměřovali na růst segmentu masových klientů. Do budoucna ale bankéři počítají s růstem v segmentech s menší konkurencí a vyššími výnosy na klienta, tedy v segmentech bohatých klientů a malých firem či podnikatelů. Čeští bankéři v porovnání s protějšky v regionu věří v ještě silnější růst v segmentech bohatých klientů a podnikatelů či malých firem. Tato skutečnost pravděpodobně vyústí ve zvýšený boj o klienta a tím zřejmě i zvyšování kvality služeb či snižování cen na tuzemském trhu v těchto segmentech.Pobočky jsou pro banky historicky a aktuálně klíčový prodejní a částečně servisní kanál. Členové představenstev v regionu se shodují, že jejich význam pro fungovaní bank se bude do roku 2020 snižovat. Již nyní banky snižují počet poboček a zároveň upravují funkce, které pobočky zastřešují. Je zřejmý posun z funkce prodejně-servisní na prodejně-poradenskou. Ze studie je zřejmé, že již od roku 2008 narůstá význam tzv. multikanálové obsluhy a bankéři očekávají zvýšení významu takové obsluhy v budoucnosti i díky rozvoji v oblasti elektronických kanálů, tedy internetu a mobilu, stejně jako samoobslužných kiosků. Tuzemští bankéři jsou ve výhledu v porovnání s kolegy v regionu o něco konzervativnější.

Celé znění studie naleznete na www.rolandberger.cz
Společnost Roland Berger Strategy Consultants byla založena v roce 1967 a je jednou z předních firem v oblasti strategického poradenství. Prostřednictvím 50 kanceláří ve 36 zemích společnost úspěšně působí na všech hlavních mezinárodních trzích. Poradenská společnost funguje jako nezávislé partnerství vlastněné výhradně jejími cca. 220 partnery.

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha