Partnerský program

I. Všeobecná ustanovení využívání provizního systému

Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému, souhlasí registrující se uživatel (dále jen „uživatel") s podmínkami provizního systému v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem tohoto provizního systému jímž je www.zelenalekarna.cz (dále jen „provozovatel")
Provozovatel má kdykoli bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit a o změně bude vhodným způsobem registrované uživatele informovat.
Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast v provizním systému ukončit a to zasláním emailu provozovateli s žádostí na ukončení registrace nebo ve svém uživatelském účtu.
Uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí a že je podle zákonů své země plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.
Uživatel umístí na své stránky, odkazy, reklamu, bannery a jiné propagační materiály vygenerované ve svém účtu, za účelem zvýšení návštěvnosti a propagace stránek provozovatele. Provozovatel se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého obchodu, který bude proveden návštěvníkem, který přišel na stránky poskytovatele skrze propagační materiály umístěné na stránkách uživatele.

II. Provize

Nárok na provizi uživateli vzniká, když zákazník přejde prostřednictvím odkazu z uživatelovy domovské stránky na webovské nabídky provozovatele a nakoupí zde zboží. A to až 1000 dní od kliknutí na tento odkaz. Provize může být uživateli vyplacena až ve chvíli, kdy bude zboží objednané zákazníkem uhrazeno na účet provozovatele. Aktuální výši provize zjistíte ZDE. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je uživateli oznamována prostřednictvím uživatelského rozhraní jeho účtu.
Vyplacení provize probíhá na základě žádosti o vyplacení ze strany uživatele, nebo v dohodnutých intervalech. Podnikatelům a právnickým osobám se provize vyplácí na základě vystavené faktury (splatnost 14 dní). Plátci DPH toto k částce přičtou.
Ostatním běžným uživatelům se provize vyplácí také na vlastní žádost, dotyčný je pak povinen tento příjem zdanit dle platných zákonů.
Žádost o vyplacení provize lze zaslat prostřednictvím uživatelského rozhraní. Vyplácet lze provize 1000 Kč a vyšší.
Za účelem úhrady provize je uživatel povinen sdělit při registraci jakým způsobem mu budou provize vypláceny. Případné změny adresy, telefonního čísla, e-mailové či poštovní adresy nebo bankovního spojení uvedeného pro poukázání platby je nutné neprodleně editovat ve svém uživatelské rozhraní. Pokud uživatel tuto povinnost nesplní, je sám zodpovědný za veškeré nevýhody, které mu z toho vzniknou.
Provozovatel umožní uživateli přístup do on-line systému, kde si uživatel může zkontrolovat stav svého účtu, výši provize a kde získá svůj unikátní kód a vygenerovat si link pro umístění na své webové stránky.
V případě, kdy bude provize uživatele představovat částku provize stejnou nebo nižší než 1000 Kč nebude částka provize za takový kalendářní měsíc vyplacena, ale připočte se k provizi, na kterou vznikl nárok v následujícím kalendářním měsíci.
Za neproplacené nebo zákazníkem stornované objednávky se odměna neposkytuje!

III. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěn propagační materiál našeho provizního systému v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Uživatel prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěn propagační materiál propagující naše produkty a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Uživatel je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.
S přístupovými daty k proviznímu systému je nutné nakládat jako s přísně důvěrnými. Jejich předání třetím osobám nebo jejich zveřejnění je zakázáno.
Poskytnutá reklamní grafika a odkazové kódy jsou chráněny autorským zákonem a smějí být použity pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci na webových stránkách připojených k proviznímu systému. Každé zneužití má trestněprávní důsledky.
Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakož i ostatních telekomunikačních prostředků. (Spamming). Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný material nebo odkaz na něj, který:
je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím obsahuje nějaký virus, který by způsobil zničení, ztrátu nebo poškození na jakémkoli zařízení, datech nebo programu provozovatele nebo konečného uživatele. Uživatel je povinen zdarma umožnit pracovníkům provozovatele volný přístup do všech částí internetových stránek, aby si tento mohl ověřit, že uživatel vyhověl všem podmínkám stanoveným touto dohodou.
Uživatel nesmí na svých stránkách uvádět jiné prodejní ceny produktů než ty, které jsou uváděny na e-shopech provozovatele.
Pokud by se provozovatel dozvěděl o zasílání nekalé reklamy, dovoluje uživatel provozovateli vydání všech osobních údajů na základě soudního nařízení vyšetřovacím orgánům.
Je zakázáno zahrnutí odkazových kódů do skript nebo programů, leda že by k tomu provozovatel udělil výslovný písemný souhlas

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.
Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.
Vypovězení této dohody uživatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů. V tomto případě je nutné z uživatelových webových stránek neprodleně odstranit všechny propagační materiály poskytnuté provozovatelem. Případně pořízené lokální záložní kopie bannerových a odkazových kódů, jakož i software, který byl pro partnerství případně přenechán, je nutné beze zbytku smazat. Další použití reklamní grafiky na podporu jiných stránek je striktně zakázáno a má trestněprávní důsledky!

V. Ostatní ujednání

Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit užívání odkazu (reklamy) umístěné na internetové stránce uživatele a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu svého odkazu (reklamy) zde umístěného. V případě, že Provozovatel využije tohoto svého oprávnění, neodpovídá za škodu, která v důsledku tohoto jeho rozhodnutí vznikla uživateli nebo jiné osobě.
Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.