Přihlásit
header 1000 kapital

Inovace jsou pro Evropu cestou vpřed

* Jak navrátit Evropě udržitelný ekonomický rozvoj? Velké naděje jsou vkládány právě do inovací
* Úspěšná inovační politika by v mnoha ohledech přinesla výrazné zlepšení života občanů EU a celkové zlepšení jejich životních podmínek
* Očekává se, že se EU zaváže k osvětě o hodnotě inovací a jejich propagaci mezi svými občany
* Německo, Švédsko a Finsko jsou ze všech členských států EU považovány za nejúspěšnější ve vytváření prostředí pro vznik inovací

Společnost GE zveřejnila výsledky v pořadí druhé nezávislé studie „GE EU Innovation Barometer“, jíž se zúčastnilo 260 vlivných bruselských činitelů. Součástí studie bylo rovněž několik rozhovorů a analýza pokrytí nových inovací v EU v médiích a veřejných zprávách. Závěry studie byly zveřejněny v Evropském parlamentu v Bruselu. Zveřejnění uváděl člen Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu Sean Kelly (Irsko, Evropská lidová strana).
„Evropa je stále ve vážné krizi. Je zcela samozřejmé, že její řešení a obnovení stability musí být i nadále naší prioritou, zároveň je však třeba zaměřit pozornost na zabezpečení budoucího růstu, obnovy a konkurenceschopnosti Evropské unie. Evropská komise určila inovace za jednu z klíčových platforem ve své strategii 2020 a podle mého názoru se právě inovace mohou stát katalyzátorem udržitelného růstu a zaměstnanosti.
Náhlé oslabení dříve vedoucích sektorů jen dokazuje potřebu diverzifikace směrem k alternativním zdrojům růstu. Máme celou řadu možností, jak rozšířit základy pro budoucí ekonomický růst – zelená energie, zemědělsko-potravinářské produkty (agri-food), environmentalistika, biotechnologie, zdravotnictví - všechny tyto oblasti budou hrát významnou roli. A inovace bude jejich nedílnou součástí. Musíme usilovat o vybudování inovačního ekosystému napříč celou Evropou, který usnadní realizaci inovací ve všech fázích, od prvotního konceptu až po finální komerční využití. Nová studie GE Innovation Barometer jasně identifikuje některé překážky a upozorňuje na proměnu inovačního modelu, jehož hlavním hnacím motorem je dnes spolupráce.
Chtěl bych tímto apelovat na příslušné instituce, aby při projednávání dalšího víceletého rozpočtu zachovaly položku ve výši 80 miliard EUR, jež byla vyčleněna na podporu výzkumu a inovací v rámci programu Horizont 2020,“ řekl Sean Kelly při prezentaci studie.
Hendrik Bourgeois, viceprezident pro evropské záležitosti společnosti GE, zjištění studie okomentoval slovy:
„Ekonomická globalizace způsobila výrazné změny v ekonomickém řádu, jenž ve své nynější podobě skýtá pro EU zároveň příležitost i nesnadnou výzvu. Má-li být Evropa konkurenceschopná a i nadále si zachovat status jedné z hlavních ekonomických sil, musí se naučit více inovovat a přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám.
Věříme, že inovace mohou být katalyzátorem hospodářského oživení Evropy, avšak nemohou se jím stát ve vakuu. Musíme zde vytvořit prostředí, které bude podporovat, motivovat a odměňovat veškeré inovační snahy, a to ve veřejném i soukromém sektoru.
Společnost GE je pevně přesvědčena, že ty společnosti a ekonomiky, jež nyní investují do inovací, se z rozbouřených vod současné ekonomiky vynoří na silné pozici pro další růst.“
Zjištění studie potvrzují, že inovace jsou vnímány jako klíč k budoucí konkurenceschopnosti EU. Komerční využití nových inovací, jakož i podpora růstu a zaměstnanosti však pro Evropskou unii představuje nesnadný úkol.

Investice do inovací
Pravděpodobně v důsledku dopadu ekonomické a finanční krize jsou nyní do inovací, coby klíčového prostředku, jenž by mohl Evropě navrátit udržitelný ekonomický rozvoj, vkládány velké naděje.
* Respondenti studie GE Innovation Barometer 2012 jsou přesvědčeni, že EU dokázala v posledních letech úspěšněji využívat své strategie, zdroje a rozpočet na podporu vývoje a inovací. Pozitivní hodnocení doznalo ve srovnání s předchozí studií Innovation Barometer z roku 2010 nárůstu o 8%. Celkem 93% respondentů, tedy o 7% více v porovnání s rokem 2010, je přesvědčeno, že investice do inovací jsou jedním z nejlepších způsobů, jak v Evropě vytvářet nová pracovní místa. Posílilo rovněž pozitivní hodnocení přínosu silných inovačních politik v energetice a zdravotnictví – o celých 6%.
* Kromě čistě ekonomického přínosu si od úspěšných inovačních strategií výrazná většina respondentů rovněž slibuje značné zlepšení života občanů EU v mnoha ohledech a celkové zlepšení jejich životních podmínek, zvláště pak kvality životního prostředí, zdraví a kvality i dostupnosti vzdělání.
* Celkem 64% respondentů je přesvědčeno, že EU by se měla v rámci své inovační politiky v nejbližších letech zaměřit především na snížení byrokratické zátěže společností, jež usilují o dotace EU na inovační projekty. Právě financování inovací respondenti identifikovali jako jeden z nejpalčivějších problémů, přičemž celých 92% věří, že větší finanční podpora vývoje a inovací v EU je pro podporu vzniku inovací vysoce důležitá.
* Mezi respondenty podílejícími se na tvorbě inovací převládá přesvědčení, že se evropská mentalita musí změnit, mají-li se inovace stát nedílnou součástí evropské společnosti. Evropská kultura se podle respondentů inovacím silně brání, přičemž jako nejproblematičtější prvky, jež omezují inovační potenciál Evropy, a s nimiž se bude muset Evropa vyrovnat, určili kulturu a vzdělání. Respondenti tak od Evropské unie očekávají, že se zaváže k osvětě o hodnotě inovací a k jejich propagaci mezi studenty v EU.
V rámci Evropy jsou některé země, především pak Německo, Švédsko a Finsko, obecně považovány - v porovnání s ostatními členskými státy - za úspěšnější ve vytváření prostředí, jež podporuje vznik inovací. Toto pozitivní hodnocení ze strany vlivných bruselských činitelů lze částečně vysvětlit ochotou a schopností těchto zemí uvádět nové inovace na trh, vysokými výdaji soukromého i veřejného sektoru na výzkum a vývoj a dobrým propojením akademického světa s průmyslem. Podle respondentů studie by se měla EU těmito faktory inspirovat a začlenit je do svých inovačních politik a rozhodovacích procesů.
V posledních deseti letech byly inovace nejvyšší prioritou, jíž se dostalo podpory v podobě řady strategií, dotačních programů a hodnocení. Společnost GE je pevně přesvědčena, že inovace sehrají ve strategii růstu EU klíčovou roli.

GE: Inovace nebo stagnace

„Ekonomická globalizace způsobila výrazné změny v ekonomickém řádu, jehož nynější nová podoba představuje pro EU zároveň příležitost i nesnadnou výzvu. Má-li být Evropa konkurenceschopná a i nadále si zachovat status jedné z hlavních ekonomických sil, musí se naučit více inovovat a přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám. Máme jen dvě možnosti: inovovat nebo stagnovat. Společnost GE je přesvědčena, že ty společnosti a ekonomiky, jež nyní investují do inovací, se z rozbouřených vod současné ekonomiky vynoří na silné pozici pro růst,“ uvedl Nani Beccalli-Falco, prezident a generální ředitel GE International.

Doplňující informace ke studii:
Materiál pro nejnovější studii Innovation Barometer byl zajištěn nezávislou výzkumnou a konzultační společností StrategyOne mezi listopadem a prosincem 2011.

Stejně jako v případě první studie, i tentokrát bylo cílem zhodnotit, jak vlivné subjekty, jež utvářejí názory Bruselu jako celku, vnímají inovační politiky EU s ohledem na:
* Alokaci zdrojů a rozpočtu
* Dopad na ekonomiku EU a související přínosy
* Dopad na občany EU a související přínosy
* Faktory brzdící inovace
* Potenciální zlepšení v podpoře inovačních politik
* Činnost členských států EU v oblasti inovací

 

 

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha